4 ขั้นตอนขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

4 ขั้นตอนขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

4 ขั้นตอนขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่ซึ่งหาแหล่งน้ำได้ยาก และไม่มีระบบน้ำประปาเข้าถึง การเจาะน้ำบาดาลคือตัวเลือกที่สำคัญในการใช้งานอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรรม แต่การจะเจาะน้ำบาดาลโดยพลการนั้นอาจสุ่มเสี่ยงให้แหล่งน้ำบาดาลนั้นเสียหายได้ และมากกว่านั้นยังมีความผิดตามกฎหมายหากเพิกเฉยต่อการขออนุญาตอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่ต้องการใช้เรามีขั้นตอนขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลดังนี้

1. เตรียมเอกสาร

ผู้ต้องการขออนุญาตติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล โดยสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
 • หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นนิติบุคคล)

เจ้าพนักงานจะออกใบรับคำร้อง และดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1 วัน หากถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตแล้วก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นอันเสร็จขั้นตอนแรก

2. รออนุมัติ

เจ้าพนักงานจะพิจารณาลักษณะของบ่อตามขนาดและพื้นที่ โดยบ่อขนาด 2-3 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่เกิน 100 ลบ.ม. อาจใช้เวลาเพียง 1-2 วัน แต่หากเป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่เช่น บ่อขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ปริมาณน้ำมากกว่า 300 ลบ.ม. ก็อาจกินเวลาพิจารณาถึง 17 วัน

3. ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามความประสงค์ได้ แต่ผู้เจาะน้ำบาดาลนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลพ.ศ. 2556 และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560 เท่านั้น

นอกเหนือจากนี้ หากไม่มีผู้เจาะน้ำบาดาล สามารถติดต่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อให้ดำเนินการให้ได้

4 ขั้นตอนขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

4. ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำ

หากต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมี เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน สามารถดำเนินการส่งให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้

 1. การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาล จะต้องสูบน้ำทิ้งอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำ
 2. ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่าง ควรเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่สะอาด
 3. ล้างทั้งขวดและฝา ด้วยตัวอย่างน้ำที่จะเก็บประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วเก็บให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
 4. เขียนฉลากปิดข้างขวด มีรายละเอียดดังนี้
 • หมายเลขบ่อน้ำบาดาล / ใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล / พิกัด
 • สถานที่ตั้ง
 • ความลึกของบ่อ
 • ชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ำ
 • วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ

จากนั้นนำส่งวิเคราะห์

ได้ขั้นตอนการขอขุดเจาะน้ำบาดาลกันแล้ว หากใครสนใจปั๊มสูบน้ำบาดาล ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุน สามารถติดต่อเราได้ที่ Thai-A เราคือโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ อาทิ แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำเร็จรูป รวมไปถึงระบบ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟทอป พลังงานทดแทนแบบครบวงจรพร้อมจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์ยาวนานกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency