เงื่อนไขที่ควรรู้หากอยากขายไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อป

เงื่อนไขที่ควรรู้หากอยากขายไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อป

เงื่อนไขที่ควรรู้หากอยากขายไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อป เปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ขายไฟฟ้าได้ไม่ยาก เมื่อติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปแล้วหากอยากทำการขายไฟเพียงทำตามเงื่อนไขนี้ก็สามารถขายไฟสู่กระทรวงพลังงานได้แล้วค่ะ

1. ผู้ยื่นต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ระบุชื่อในใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้า

ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (สำหรับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง) โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ต่อครัวเรือน

2. จะพิจารณาแบบเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First Come, First Served)

3. อัตรารับซื้อไฟฟ้ากำหนดไว้ไม่เกิน 2.20 บาท/หน่วย ภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี

4. ผู้ยื่นต้องมีแบบแผงวงจรไฟฟ้า (Single Line Diagram) รวมทั้งรายละเอียดอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพลงนามรับรอง

5. ผู้ยื่นต้องมีรายการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา โดยมีวิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพลงนามรับรอง

(*เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ยื่นรายการคำนวณฯ แจ้งสำนักงานโยธาธิการในแต่ละท้องถิ่นเพื่อทราบ)

6. ให้ผู้ยื่นลงทะเบียนโครงการโซล่าภาคประชาชนออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง 1) MEA : https://spv.mea.or.th 2) PEA : https://ppim.pea.co.th

7. รอการแจ้งผลการพิจารณาตามลำดับการยื่นและความครบถ้วน ของเอกสารจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผ่านทาง E-mail และเว็บไซต์ของการไฟฟ้า ตั้งแต่มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

8. เมื่อผ่านการพิจารณา ให้ชำระค่าใช้จ่ายและลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี

9. จากนั้นให้ยื่นขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงาน กกพ. ผ่านระบบออนไลน์   http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx

หากท่านใดสนใจระบบโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 320 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency